GDPR & SEO | Legal page.

Disclaimer

Door het bezoeken van deze website verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is onder meer bedoeld als middel om u te informeren over de producten/diensten van NYBE. Hoewel NYBE zorgvuldig omgaat met het samenstellen en onderhouden van deze website, kan NYBE geen garantie bieden voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegeven informatie. NYBE kan evenzeer niet in staan voor een foutloze of ononderbroken functionerende website.

Informatie van derden
Wanneer NYBE naar websites van derden verwijst, betekent dit niet automatisch dat NYBE de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanraadt. NYBE is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, beschikbaarheid of gebruik van deze websites. De verwezen links worden door u dan ook op eigen risico bezocht.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten die te maken hebben met de informatie op deze website, zijn niet toegestaan om te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande toestemming.

Aanpassingen
NYBE behoudt zich het recht voor de informatie op deze website altijd te wijzigen. Hiervoor hoeft vooraf geen aankondiging plaats te vinden. Het is dan ook aan de klant om alles regelmatig na te lezen: de algemene voorwaarden, privacy- en cookie policy en andere documenten en content kan namelijk veranderen.

Responsible disclosure
Ondanks zorgvuldige beveiliging, kan het voorkomen dat er een zwakke plek in ons systeem zit. Wanneer u zo’n probleem waarneemt, heeft u de verplichting dit zo snel mogelijk te melden aan ons. Dit doet u door een mail te sturen naar [email protected] NYBE geeft dit zo snel mogelijk door aan de IT-partij. Wanneer u een kwetsbaarheid ondervindt, maak hier dan geen misbruik van. Bijvoorbeeld door:
– Veranderingen in het systeem door te voeren.
– Malware te plaatsen.
– Toegang te verkrijgen tot ons systeem en/of de toegang te delen met anderen.
– Gegevens of configuraties van het systeem te kopiëren, veranderen of verwijderen
(evenals directorylisting of screenshots maken).

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, facturen van en overeenkomsten met BV NYBE, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Schaapsweg 114 en met ondernemingsnummer: 0668.397.207, (hierna: “NYBE”, “”We” of “Wij”). Door het plaatsen van een bestelling van goederen en / of diensten of het afsluiten van een overeenkomst met NYBE, erkent de klant (hierna: de “Klant”) de algemene voorwaarden van NYBE te kennen en integraal te aanvaarden. Indien de klant deze algemene voorwaarden, of een deel daarvan, niet zou begrijpen verbindt de Klant zich ertoe bijkomende toelichting te vragen aan NYBE dan wel een vertaling aan te vragen, bij gebreke waaraan de Klant zich niet op enige onwetendheid kan beroepen.

1.2 De algemene voorwaarden sluiten de toepassing van enige algemene voorwaarden van de Klant uit en primeren steeds op de verkoop- en/of aankoopvoorwaarden van de Klant, tenzij NYBE zich uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord verklaart met de algemene voorwaarden van de Klant. De Klant kan zich op generlei wijze beroepen op een stilzwijgen van NYBE om de aanvaarding van diens eigen voorwaarden te vorderen.

1.3 Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 2. Bestellingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van NYBE zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de integrale en voorbehoudloze aanvaarding van het aanbod door de Klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant de offerte ongewijzigd en binnen de geldigheidsduur, zoals vermeld op de offerte, voor akkoord ondertekent en terugzendt aan NYBE en NYBE deze ondertekende offerte aanvaardt binnen een termijn van vijf (5) werkdagen. Bij afwezigheid van een ondertekende offerte, komt de overeenkomst met toepassing van deze algemene voorwaarden tot stand na aanvaarding van de factuur van NYBE door de Klant.

2.2 Elke bestelling verbindt de Klant. De bestelling of de overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden met hetzelfde voorwerp.

2.3 Bestellingen en offertes zijn strikt beperkt tot hun voorwerp, in de zin dat zij gebaseerd zijn op informatie die beschikbaar is op het ogenblik van het opstellen van de bestelling of de offerte. Verkeerde, gewijzigde of nieuwe informatie of omstandigheden, ook indien vastgesteld naar aanleiding van het uitvoeren van de werken, kunnen aanleiding geven tot schorsing van de overeenkomst en / of eenzijdige wijziging van de voorwaarden en/of de prijs, onverminderd het eventueel recht van NYBE om de overeenkomst te beëindigen. De voorwaarden en/of de prijs kan tevens eenzijdig gewijzigd worden naar aanleiding van een stijging van de kosten van NYBE, waaronder doch niet beperkt tot de prijzen van de leveranciers of prijzen van de bestelde goederen.

2.4 Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen (meer- of minderwerken) binden NYBE slechts indien deze voorbehoudloos door NYBE schriftelijk zijn bevestigd.

2.5 aanbiedingen en offertes van NYBE worden opgesteld op basis van de door de Klant verstrekte informatie. Offertes en prestaties omvatten enkel prestaties die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Bijkomende prestaties of materialen als gevolg van onvoorziene omstandigheden ( waaronder ontbrekende, onjuiste of misleidende informatie ) of eender welke andere reden die niet louter aan het gedrag van NYBE te wijten is, vallen niet onder deze prestaties en zullen aanleiding geven tot meerwerken.

2.6 De Klant erkent dat voorstellen en overeenkomsten al dan niet digitaal ondertekend kunnen worden.

Artikel 3. Annulering van de bestelling

3.1 De annulering van een bestelling is slechts mogelijk voor zover NYBE nog niet is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst ( bv. door het bestellen van goederen en / of diensten bij derden ) en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van € 750,00 tenzij NYBE een hogere schade aantoont.

3.2 Elke annulering van een bestelling door de Klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven.

3.3 De Klant, wanneer handelend als een consument bij het plaatsen van de bestelling, in de zin van het Belgisch Wetboek Economisch Recht, geniet van dezelfde voorwaarden, indien NYBE de bestelling annuleert.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 NYBE verbindt er zich toe alle redelijke inspanningen te leveren om de Overeenkomst op een zorgvuldige manier uit te voeren. Op NYBE rust een inspanningsverbintenis. NYBE is steeds gerechtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de Klant, beroep te doen op derde-onderaannemers voor het uitvoeren van (een deel van) de werken.

4.2 Opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief en binden NYBE niet. Vertraging in de levering en/of de uitvoering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op opschorting van diens betaling of de ontbinding van de overeenkomst.

4.3 De Klant doet het nodige om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. De Klant is verplicht de bestelde goederen en / of diensten te aanvaarden op het moment van levering. Wanneer de Klant weigert, dan wel nalaat de noodzakelijke informatie of instructies te verstrekken om tot levering over te kunnen gaan, zullen de goederen of resultaten van de diensten opgeslagen worden voor rekening en op risico van de Klant.

4.4 Meerkosten die voortvloeien uit vertragingen, dewelke niet toerekenbaar zijn aan NYBE ( bv. het verstrekken door de Klant van onjuiste, onvolledige, misleidende of laattijdige informatie ), worden aangerekend conform artikel 4.5 van deze algemene voorwaarden en zullen aanleiding geven tot een verschuiving van de overeengekomen levertermijnen.

4.5 Meerwerken worden uitsluitend uitgevoerd indien deze schriftelijk of digitaal zijn overeengekomen. Dergelijke meerwerken worden uitgevoerd in regie aan de overeengekomen eenheidsprijzen, zoals vermeld in de offerte. Indien er nog geen eenheidsprijzen werden overeengekomen, worden de werken uitgevoerd het uurtarief alsdan geldend binnen NYBE ( en zoals blijkt uit recente facturen van rond zulke datum )  ongeacht wie deze werken in opdracht van NYBE uitvoert.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1 Alle facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst ( bv. door opname van een vervaldatum op de factuur ), betaalbaar binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur en eerst op de verschuldigde intresten en kosten.

5.2 De facturen zijn betaalbaar door overschrijving op het rekeningnummer van NYBE. Facturen inzake terugkerende diensten, waaronder hosting en onderhoud van de website zijn betaalbaar via domiciliëring.

5.3 Meerwerken in de zin van artikel 2.4 zijn eveneens onderworpen aan de algemene voorwaarden van NYBE.

5.4 Elke vertraging in betaling door de Klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar en doet elke betalingsmodaliteit en/of toegestane korting vervallen.

5.5 Indien de Klant nalaat over te gaan tot betaling van de factuur op de vervaldag dan is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest aan een interestvoet van 10% verschuldigd aan NYBE, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,00 vanaf de vervaldag tot aan de volledige betaling. De Klant kan geen schuldvergelijking toepassen.

5.6 Indien de gelden per domiciliëring niet geïnd kunnen worden, zal de Klant na twee pogingen daartoe gecontacteerd worden. De Klant zal desgevallend een administratiekost t.b.v. € 12,50 verschuldigd zijn.

5.7 Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum van de factuur, heeft NYBE het recht om haar werkzaamheden op te schorten en de verleende diensten ontoegankelijk te maken tot de Klant aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. NYBE behoudt zich tevens het recht voor de overeenkomst als ontbonden te verklaren voor de producten of diensten dewelke nog niet geleverd werden ingevolge wanbetaling van de Klant. Desgevallend heeft NYBE het recht om bij de Klant geleverde goederen op te eisen tegen overhandiging van een creditnota voor de restwaarde van de goederen.

5.8 Vanaf twee laattijdige betalingen behoudt NYBE zich het recht voor om voorafbetalingen te eisen alvorens de werkzaamheden uit te voeren.

Artikel 6. Klachten – protest van de factuur

6.1 Elk protest dient per aangetekende brief aan NYBE te worden bezorgd binnen een termijn van acht kalenderdagen met een gedetailleerde omschrijving van de klacht en met opgave van de factuur waarmee de desbetreffende diensten of goederen zijn gefactureerd. Bij gebreke aan tijdig protest worden de diensten geacht definitief te zijn aanvaard en is betaling verschuldigd.

6.2 Zichtbare gebreken of niet-conforme leveringen dienen per kerende, en uiterlijk acht kalenderdagen na levering en/of uitvoering, per aangetekend schrijven ter kennis van NYBE worden gebracht.

6.3 Verborgen gebreken kunnen aanleiding geven tot aansprakelijkheid wanneer het gebrek zich manifesteert binnen de drie maanden na de levering en/of uitvoering. Verborgen gebreken dienen op straffe van verval per gemotiveerde aangetekende brief aan NYBE te worden gemeld binnen een termijn van acht kalenderdagen volgend op de vaststelling van het verborgen gebrek door de Klant of volgend op het ogenblik waarop de Klant het verborgen gebrek had moeten vaststellen, en in ieder geval niet later dan drie maanden na datum van levering van de diensten/goederen. De Klant dient in haar aangetekend schrijven NYBE een redelijke termijn van minimum dertig dagen te geven om de niet-betwiste gebreken te herstellen in zoverre als mogelijk. Pas na verloop van deze termijn, kan enige aansprakelijkheid weerhouden worden. De niet-naleving van deze bepaling heeft het verval van de aansprakelijkheid tot gevolg.

6.4 Vorderingen tot vrijwaring ingevolge verborgen gebreken in de zin van artikel 6.3 dienen te worden ingesteld binnen een korte tijd en steeds binnen een termijn van drie maanden na vaststelling van het gebrek. Elke ingreep, tussenkomst of wijziging doorgevoerd na de vaststelling van het gebrek door de Klant, maar vóór de tegensprekelijke vaststelling ervan met NYBE, houdt van rechtswege een verval van verhaal in jegens NYBE.

6.5 In elk geval dient de Klant de levering, ingeval van een bestelling van goederen, onbeschadigd in de originele verpakking te bezorgen voor onderzoek door NYBE. Indien blijkt dat de klacht ongegrond is, dan vallen de verbonden kosten aan het onderzoek e.d. ten laste van de Klant.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 NYBE is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvolledige, misleidende of onjuiste informatie verstrekt door de Klant dan wel ingevolge niet-goedkeurde interventies van derden.

7.2 NYBE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog, opzet of fraude. NYBE zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige indirecte en/of gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, verlies van data, vertraging of onderbreking van activiteiten, welke de Klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van NYBE of een aangestelde.

7.3 De aansprakelijkheid van NYBE met betrekking tot aan de Klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren of aanpassen ( naar de discretionaire mening van NYBE ) van de diensten/de vervanging van de geleverde goederen, naar keuze van NYBE. De totale aansprakelijkheid van NYBE, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan NYBE werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval en kan evenmin meer bedragen dan de verzekerde bedragen conform de polis beroepsaansprakelijkheid van NYBE.

7.4 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt NYBE geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

7.5 In zoverre van toepassing is NYBE niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen ingevolge het betreden van plaatsen waar de leveringen dienen plaats te vinden.

7.6 NYBE is niet aansprakelijk voor fouten van derden, bijvoorbeeld publicatietools, hostingpartijen etc.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De materialen of werken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverd of gerealiseerd worden, blijven eigendom van NYBE tot de koopprijs (hoofdsom, kosten en intresten) in geval van een koop-verkoop volledig werd vereffend door de Klant. De Klant heeft niet het recht om de goederen of werken in bewaring te geven, te wijzigen, te vervreemden of ten behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren, of om hierover anderszins te beschikken alvorens de koopprijs volledig betaald werd.

8.2 De Klant draagt het risico van de levering reeds vanaf De levering van de goederen en / of de werken.

8.3 NYBE behoudt zich tevens het recht voor om de materialen, dewelke in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst geleverd worden, te registreren in het Nationaal Pandregister voor zover de koopprijs niet volledig is voldaan door de Klant.

8.4 Het is de Klant niet toegestaan om voor integrale betaling van de koopprijs (hoofdsom, kosten en intresten) de op de geleverde goederen aangebrachte serienummers, merktekens, typeaanduidingen te veranderen, verminken of verwijderen op straffe van een schadevergoeding van 100 % van de aankoopprijs met een minimum van € 500,00.

Artikel 9. Overmacht

9.1 NYBE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht. Onder “Overmacht” wordt onder andere verstaan elektriciteitsstoring, storing van het internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, faillissement leverancier, opgelegde overheidsmaatregelen, pandemie of andere onverwachte gebeurtenissen waarover NYBE redelijkerwijze geen controle heeft, zonder dat NYBE verplicht is de invloed daarvan aan te tonen.

9.2 In geval van Overmacht is NYBE, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, bevrijd van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Klant.

9.3 Gevallen van Overmacht verlenen NYBE het recht de overeenkomst geheel of ten dele op te zeggen zonder dat NYBE verplicht kan worden tot het betalen van enige vergoeding.

Artikel 10. Verwerking van persoonsgegevens

10.1 NYBE en de Klant verbinden zich er in het algemeen toe de op haar toepasselijke bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG na te leven.

10.2 In zoverre als nodig zullen NYBE en de Klant een verwerkersovereenkomst afsluiten.

Artikel 11. Nietigheid

11.1 Indien één der artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zou blijken te zijn dan stemmen Partijen er mee in deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling dewelke zo nauw als mogelijk aansluit bij de bedoeling en de draagwijdte van de nietige bepaling. Deze vervangende bepaling zal alsdan toepassing vinden.

Artikel 12. Overdraagbaarheid

12.1 NYBE heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden zonder voorafgaandelijke toestemming van de Klant.

12.2 De Klant kan de overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NYBE.  NYBE dient haar weigering niet te verantwoorden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten afgesloten door NYBE, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst of de algemene voorwaarden zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar NYBE haar maatschappelijke zetel heeft.

Artikel 14. Installatie of gebruik van de diensten

14.1 NYBE zal de bestelde hard- en/of software in de overeengekomen verwerkingseenheid (laten) installeren in overeenstemming met de ondertekende offerte en enkel indien dit voorzien is. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt NYBE niet.

14.2 Tijdig zal de Klant alle nodige informatie en inhoud aanleveren aan NYBE. Uiterlijk twee weken voor de overeengekomen leveringstermijnen dient de Klant alle opmerkingen aan NYBE door te geven. NYBE zal geen rekening houden met opmerkingen die na het verstrijken van deze termijn worden doorgegeven.

14.3 Indien door toedoen van de Klant de installatie niet tijdig heeft kunnen plaatsvinden, zal de Klant betaling verrichten alsof de installatie tijdig had plaatsgevonden, onverminderd de verplichting van NYBE om de installatie op een ander tijdstip uit te voeren.

14.4 Om de installatie in goede orde uit te voeren zal de Klant op verzoek van NYBE het volgende kosteloos ter beschikking stellen:

 1. Specificaties, documentatie, toegangscodes en handleidingen van apparatuur, websites en programmatuur, waarmee het op te leveren systeem moet worden verbonden;
 2. Gebruikersfaciliteiten op computersystemen, websites en telecommunicatiefaciliteiten met voldoende capaciteit;
 3. Ondersteuning door ter zake geïnformeerd en deskundig personeel;
 4. Alle benodigde informatie.

14.5 De Klant draagt er tijdig zorg voor dat de omgeving waarin de bestelling opgeleverd, geïnstalleerd en getest moet worden, daarvoor geschikt is. Indien de omgeving niet geschikt is omwille van enig (technisch) beletsel, zal de Klant er op eigen kosten voor zorgen dat het beletsel zonder vertraging verholpen wordt en NYBE de bestelling kan uitvoeren.

14.6 Meerkosten die niet te wijten zijn aan NYBE, zoals indien de Klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken of indien de Klant bijkomende bestellingen plaatst, zullen aangerekend worden in overeenstemming met artikel 4.5 van de algemene voorwaarden.

14.7 Installatiekosten, montagekosten of andere kosten betreffende de levering en ingebruikname van de bestelling zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

14.8 NYBE rekent op transparante en open communicatie. NYBE verwacht dat de Klant ten gepaste tijde zal communiceren indien men bepaalde wijzigingen wilt doorvoeren.

14.9 De Klant dient eventuele problemen en aanpassingen e.d. aan de bestelling ter kennis te brengen van NYBE. De Klant heeft niet het recht om beroep te doen op een derde partij voor enige oplossing of aanpassing zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NYBE op straffe van een schadevergoeding t.b.v. € 1.500,00 per geval en per verder gezette dag na vaststelling. Daarnaast zal enige garantie komen te vervallen indien de Klant een derde aanstelt zonder voorafgaandelijke toestemming van NYBE.

Artikel 15. Uitvoering overige diensten

15.1 Overige diensten zoals consultancy, workshops, trainingen e.d. zullen steeds op afspraak geleverd worden. Alle afspraken, fysiek dan wel digitaal, worden aangerekend aan het in de offerte overeengekomen tarief.

15.2 Indien de Klant meer dan 15 minuten te laat is, zal de afspraak geannuleerd worden en in rekening gebracht worden aan het overeengekomen tarief.

15.3 De Klant heeft het recht om een afspraak uiterlijk 4 weken voordien kosteloos te annuleren of te wijzigen. In geval van laattijdige annulering of wijziging behoudt NYBE zich het recht voor om de volgende kosten in rekening te brengen:

 1. 2 – 4 weken voor de afspraak: 50% van de overeengekomen prijs;
 2. 1 – 2 weken voor de afspraak: 75% van de overeengekomen prijs;
 3. Minder dan 1 week voor de afspraak: 100% van de overeengekomen prijs.

15.4 Het is niet toegestaan om geluid- of beeldopnamen te maken van de afspraken, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

Artikel 16. Tarieven

16.1 De in de offerte overeengekomen tarieven worden gehanteerd tussen de kantooruren (09u00 – 17u00) op werkdagen.

16.2 Op aanvraag van de Klant kan diens aanvraag met urgentie behandeld worden, namelijk wanneer NYBE binnen de 24 uren na melding de diensten uitvoert, tegen de overeengekomen tarieven vermenigvuldigd met factor 2 met een minimum van € 162,00 (ex. btw)/uur.

16.3 Indien de interventie met urgentie ter plaatse dient behandeld te worden, zal NYBE binnen de 48 uren na melding de diensten uitvoeren, zullen de tarieven vermenigvuldigd worden met factor 2,5 met een minimum van € 162,50 (ex. btw)/uur. De gepresteerde uren worden aangerekend vanaf het moment dat (een medewerker van) NYBE de locatie verlaat.

Artikel 17. Service level

17.1 De dienstverlening van NYBE kan onderworpen aan een overeenkomst tot ondersteuning en onderhoud. NYBE en de Klant zullen hiertoe een aparte overeenkomst afsluiten indien zij zulks wensen.

17.2 Elke aanvraag voor ondersteuning wordt in rekening gebracht aan het overeengekomen tarief

Artikel 18. Aansprakelijkheid

18.1 Voor alle duidelijkheid en louter ten exemplatieve titel is NYBE geenszins aansprakelijk voor directe of indirecte schade:

 1. Veroorzaakt door foutieve, onnauwkeurige of onrealistische informatie verstrekt door de Klant;
 2. Veroorzaakt door ingrepen door de Klant of derden, dewelke niet werden goedgekeurd door NYBE;
 3. Veroorzaakt door foutief gebruik, waaronder gebruik in een vochtige of stoffige omgeving.

18.2 Evenmin aanvaardt NYBE enige aansprakelijkheid voor de beveiliging (anti-malware, anti-spyware, antivirus, anti-ransomware), de uptime of de conformiteit met de wetgeving van de door haar verleende diensten.

18.3 NYBE garandeert op geen enkele wijze een foutloze werking van een geprogrammeerde applicatie. NYBE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit een eventuele foutieve of onderbroken werking van een geprogrammeerde applicatie. Dit onverminderd bijzondere bepalingen dewelke worden overeengekomen worden in een service level agreement.

Artikel 19. Intellectuele eigendomsrechten

19.1 Intellectuele eigendomsrechten betekent in het kader van deze algemene voorwaarden rechten in, met betrekking tot of veroorzaakt door: (i) merkenbescherming in enig gebied en / of nice-classificatie, of het registreren van enig domein, onafgezien van de suffix, bevattende een merk; (ii) enig octrooi, nationaal of internationaal of enige aanvraag (waaronder een octrooiaanvraag) daartoe en enige en alle heraanvragen, opsplitsingen, verderzettingen, vernieuwingen, uitbreidingen en gedeeltelijke verderzettingen van zulks octrooi, (iii) uitvindingen, ontdekkingen (ongeacht of zij in aanmerking komen voor octrooibescherming), openbaarmakingen van uitvindingen, verbeteringen, handelsgeheimen, eigendomsinformatie, knowhow, technologie, financiële en technische data; (iv) auteursrechten, registraties met betrekking tot auteursrechten, registraties en aanvragen daartoe in enig land, en alle corresponderende rechten daartoe in de wereld, (v) enig andere eigendomsrechten in of met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie, waaronder alleszins de rechten toegekend ingevolge de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen (hierna: “Intellectuele Rechten”).

19.2 NYBE behoudt alle Intellectuele Rechten met betrekking tot de door haar voor de Klant ontwikkelde werken. NYBE verleent aan de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar licentie gebruiksrecht conform haar offerte of aanbieden

19.3 De Klant zal zich onthouden van enige handeling die de Intellectuele Rechten van NYBE of derden kan schaden. Meer in het bijzonder onthoudt de Klant zich ervan voormelde werken te (laten) kopiëren, wijzigen, aanpassen, veranderen, vertalen, reproduceren of reverse engineeren en van enig(e) handelsmerk/handelsnaam/ merknaam van NYBE te gebruiken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring daartoe. NYBE is in geen enkel geval aansprakelijk voor vordering van derden met betrekking tot schending van enige intellectuele eigendom van derden. De Klant is zelf aansprakelijk voor enige schending van intellectuele rechten van derden ingevolge inhoud publiekelijk verspreid of gereproduceerd door de Klant zelf, al dan niet via de werken gemaakt door NYBE. Dit geldt bijvoorbeeld bij het plaatsen van afbeeldingen of teksten op de website of in advertenties.

19.4 De Klant garandeert dat zij de enige en rechtmatige eigenaar is van de te voorziene inhoud, dan wel dat het gebruik van deze inhoud in overeenstemming met de overeenkomst met NYBE geen schending inhoudt van rechten van derden. Voor zover als nodig zal de Klant NYBE, op eerste verzoek, vrijwaren voor enige en alle vorderingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hun grondslag vinden in enige schending van voormelde garantie.

19.5 In geval van overtreding van de in dit artikel vermelde verplichtingen, zal de Klant van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding gelijk € 50.000,00, vermeerderd met € 1.000,00 per dag dat de overtreding wordt verder gezet, onverminderd het recht in hoofde van NYBE om een hogere schadevergoeding te eisen, mits zij haar reële schade bewijst.

19.6 Overdracht van Intellectuele Rechten kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren.

19.7 NYBE behoudt zich het recht voor de door haar gecreëerde werken in het kader van enige overeenkomst met de Klant te exploiteren, waaronder doch niet beperkt tot het reproduceren, het meedelen aan het publiek, het verspreiden en/of het publiceren in het kader van haar commerciële en promotionele doeleinden. NYBE zal zich onthouden van enig gebruik dat niet verenigbaar is met voormelde doeleinden.

Artikel 20. Niet-afwerving

20.1 De Klant zal tijdens de duurtijd overeenkomst met NYBE, alsook 1 jaar na afloop van de overeenkomst:

 1. geen werknemer/zelfstandige medewerker/onderaannemer van NYBE ertoe aanzetten of pogen ertoe aan te zetten de relatie NYBE te beëindigen;
 2. geen werknemer/zelfstandige medewerker/onderaannemer van NYBE aanwerven (of op een andere wijze inzetten als zelfstandige of in enige andere hoedanigheid.

20.2 In geval van overtreding van de in dit artikel vermelde verplichtingen, zal de Klant van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan 24 maanden van het brutoloon en de vergoeding van de afgeworven werknemer/zelfstandige werknemer/onderaannemer, onverminderd het recht in hoofde van NYBE om een hogere schadevergoeding te eisen, mits zij haar reële schade bewijst.

Artikel 21. Schorsing

21.1 NYBE is steeds gerechtigd haar verplichtingen onder deze overeenkomst onmiddellijk zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling op te schorten wanneer de Klant een inbreuk begaan tegen de gesloten overeenkomst, o.a. het onrechtmatig gebruik van de website, strafbare of onzedelijke inhoud voorzien op de website, en deze inbreuk niet binnen een termijn van acht (8) werkdagen wordt recht gezet.

20.2 Het is in voorkomend geval de Licentiegever toegelaten om zonder voorafgaande mededeling aan de Klant de toegang tot de geleverde diensten te ontzeggen.

Artikel 22. Duur en beëindiging van de overeenkomst

22.1 De overeenkomst gaat in op datum van ondertekening van de offerte in overeenstemming met artikel 2.1 van deze algemene voorwaarden  en zal een bepaalde duurtijd van 1 jaar hebben behoudens indien de offerte anders vermeld.

22.2 De duur van een overeenkomst wordt bij afloop van hogervermelde termijn (telkens) automatisch verlengd met een periode van 1 jaar, tenzij de Klant of NYBE 3 maanden vóór het aflopen van de lopende periode, de andere partij bij aangetekend schrijven meldt geen verlenging te wensen.

22.3 De Klant kan de overeenkomst eenzijdig voortijdig beëindigen d.m.v. een aangetekend schrijven gericht aan NYBE, mits betaling van alle door NYBE verleende diensten betalen, alsook de kosten die NYBE moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 50% van het bedrag dat NYBE nog had kunnen factureren aan de Klant, met een minimum van € 2.500,00, indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor NYBE. Bovendien behoudt NYBE het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

22.5 De beëindiging van een overeenkomst heeft tot gevolg dat alle gegevens die zich op apparaten beheerd door NYBE bevinden, zonder verdere verwittiging verwijderd worden. Deze verwijdering kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot aansprakelijkheid vanwege NYBE.

22.6 NYBE heeft het recht om een overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige vergoeding te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, indien de Klant betrokken raakt in een procedure tot ontbinding, faillissement of vereffening of wanneer de Klant onvermogend wordt of afstand doet van alle of een belangrijk deel van haar activa.

Artikel 23. Geheimhouding

23.1 Het is de Klant verboden enige informatie welke zij van NYBE heeft verkregen en waarvan is medegedeeld dat deze informatie vertrouwelijk is of althans waarvan de Klant zulks redelijkerwijs kon vermoeden, waaronder in ieder geval begrepen in computerprogrammatuur, software en websites begrepen vertrouwelijke informatie en informatie betreffende door NYBE gehanteerde prijzen, kortingen en vergelijkbare voorwaarden, audio en video opnames, gidsen, studiematerialen, aan derden bekend te maken, zulks op straffe van een boete van € 50.000,00 per overtreding.